פתרון שתי משוואות לינאריות בשני נעלמים - שיטת ההצבה

לפנינו שתי משוואות לינאריות בשני נעלמים:

x   + 3y = 17
3x + 2y = 23
נציב את המשוואה הראשונה x = 17 - 3y במשוואה השניה:
7y = 28

y = 4
נחשב את x :
x = 17 - 3y = 17 - 3*4 = 17 - 12 = 5

x = 5

אין תגובות:

פרסום תגובה