הוכחת משפט הקוסינוסים

משפט הקוסינוסים מתאר את הקשר בין גודל שלושת הצלעות במשולש וקוסינוס הזווית שבין שתיים מהן. משפט הקוסינוסים הוא למעשה הרחבה של משפט פיתגורס למשולשים שאינם משולשים ישרי זווית.

ע"פ משפט הקוסינוסים במשולש שצלעותיו a, b, c וקדקודיו מול הצלעות בהתאמה A, B, C - מתקיימים השוויונים (ראה סקיצה ושוויונים להלן):

משולש שצלעותיו a, b ,c וזוויותיו A, B, C
משולש שצלעותיו a, b ,c וקדקודיו A, B, C


a2 = b2 + c2 - 2ᐧbᐧcᐧcos(A)

b2 = a2 + c2 - 2ᐧaᐧcᐧcos(B)

c2 = a2 + b2 - 2ᐧaᐧbᐧcos(C)

ובהתאמה:
cosA = (-a2 + b2 + c2) / (2ᐧbᐧc) 
cosB = (a2 - b2 + c2) / (2ᐧaᐧc) 
cosC = (a2 + b2 - c2) / (2ᐧaᐧb) 

הוכחת משפט הקוסינוסים:


הוכחת משפט הקוסינוסים

ניתן להוכיח את משפט קוסינוסים על ידי בניית הגובה מנקודה B לצלע b מולה. 

על פי משפט פיתגורס:

c2  = [aᐧsin(C)]2 + [b - aᐧcos(C)]2

נפתח:

c2  = a2ᐧsin2(C)+ b2 - 2ᐧaᐧbᐧcos(C)+ a2ᐧcos2(C)

c2 = a2 + b2 - 2ᐧaᐧbᐧcos(C)

דוגמה:
 
נתון משולש ששתיים מצלעותיו a, b שוות 2 ס"מ, ו- 5 ס"מ, והזווית ביניהם היא 500 .
חשב את אורך הצלע השלישית c.
 
פתרון:
 
על פי השאלה צלעות המשולש a, b שוות: (מידות בס"מ)

a = 5
b = 2הזווית ביניהן C = 500 :   C
 
 נחשב את אורך הצלע c על פי משפט הקוסינוסים:

c2 = a2 + b2 - 2ᐧaᐧbᐧcos(C)

c2 = 52 + 22 - 2ᐧ5ᐧ2ᐧcos500

c2 = 25 + 4 - 20ᐧ0.6427 

c2 =  16.146

c = 4.018

אורך הצלע c הוא 4.018 ס"מ
 
 
קישורים:

תגובה 1: