פתרון משוואה מעלה שניה בעזרת השלמה לריבוע - מבחן מפמ"ר מתמטיקה כיתה ט - רמה רגילה תשע"ב

שאלה 11
 
נתונה המשוואה  x2 + 8x = -12 
 

פתרו את המשוואה בעזרת השלמה לריבוע, היעזרו בשלבים הנתונים והשלימו את החסר:

(x + ­­____ )2 = -12 + _____

(x + ­­____ )2 =  _____

 

פתרון שאלה 11
 
מוסיפים את המספר 16 לשני אגפים לקבל נוסחת כפל מקוצר. פותרים עבור מצב חיובי ומצב שלילי.

x² + 8x = -12
x² + 8x + 16= -12 + 16
(x + 4)² = 4
x + 4 = ± 2

x1 + 4 = 2
x1 = 2 - 4
x1  = -2

x2 + 4 = -2
x2 = -2 - 4
x2 = -6

2 תגובות: